• укрукр
  • русрус

про наші ДЕМОЗОНИ

1. місто Львів , центр , ву­лиця Ко­перніка 16, са­лон Уль­тра­гори­зонт, пра­цює з по­неділка по п'ят­ни­цю

 

для кіно­манів об­лашто­вано пра­виль­ний до­машній кіно­зал Klipsch THX

 

для ме­ломанів об­лашто­вано :

вітри­ну бюд­жетних прог­ра­вачів вініло­вих платівок Pro-Ject та преміаль­них прог­ра­вачів вініло­вих платівок Linn

комісій­ний ма­газин вініло­вих платівок та ак­се­су­арів до них

вітри­ну безп­ровідної Hi-End акус­ти­ки Dy­na­udio XEO та Fo­cus XD яка підклю­чена до най­кра­щих ме­реже­вих прог­ра­вачів аудіо Linn DS

 

для аудіофілів об­лашто­вано :

взірці кла­сич­ної па­сив­ної акус­ти­ки Fo­cal , Dy­na­udio , Audi­op­hy­sic ; ЦАП від Wa­dia та підси­лювачів NAD та YBA

меблі для аудіо-відео апа­рату­ри Spect­ral

де­мос­тенд ва­ку­ум­них ма­шинок для мит­тя вініло­вих платівок Ok­ki­Nok­ki

 

для тех­но­манів та ен­тузіастів ро­зум­но­го бу­дин­ку :

де­мозо­на сис­тем ке­руван­ня освітлен­ням Lut­ron Gra­fik Eye

 

для ши­роко­го за­галу сервіс-центр ІСС (тм) :

   - ро­боче місце сервісно­го інже­нера з прийому на ре­монт чи мо­дернізацію Hi-Fi техніки

    - га­рантій­ний сервісний центр Har­man у Ль­вові ( Har­man/Kar­don , AKG , JBL , In­fi­nity , AMX , Re­vel , Le­xicon , Yur­buds )

    - кон­суль­тацій­ний центр з про­ек­ту­ван­ня ро­зум­но­го бу­дин­ку , до­машнього кіно­те­ат­ру , зву­коізо­ляції приміщень

    - склад акус­тичних ма­теріалів для зву­коізо­ляції приміщень , віброізо­ляції об­ладнан­ня , акус­тичної ко­рекції

    - ав­то­мобільні зву­коізо­ляційні ма­теріали STP

    - склад гур­то­во-роздрібно­го про­дажу ав­то­мобіль­них вібро-шу­моізо­ляцій­них ма­теріалів STP

 

2. місто Львів, ву­лиця Стрій­ська 30 са­лон Har­man/Kar­don by Har­man у King­Cross­Le­opo­lis, пра­цює без вихідних з 1000 до 2200

 

    -  бутік пер­со­наль­но­го аудіо ( мобільні ко­лон­ки , докс­танції , на­вуш­ни­ки )

    -  зву­кові про­ек­то­ри та са­унд­ба­ри від JBL , Har­manKar­don

    -  до­машні кіно­те­ат­ри все в одній ко­робці преміум кла­су Har­man/Kar­don HKTS 

    -  до­машні кіно­зали від Har­man Gro­up : JBL , Re­vel , Mark­Le­vin­son

    -  універ­саль­ни пуль­ти та ро­зум­ний бу­динок від AMX by Har­man

 - вітри­на по­дарун­ко­вих аудіо дисків CD

 

 

 

3. місто Львів, ву­лиця Вінни­ця 5/11, ви­роб­ни­ча ба­за Уль­тра­гори­зонт та Інста­ляцій­но Сервісної Служ­би