• engeng
  • русрус

про наші ДЕМОЗОНИ

1. місто Львів , ок­ружна до­рога , тор­го­вий центр Три Сло­ни , дру­гий по­верх са­лон Уль­тра­гори­зонт , те­лефон де­монс­тра­тора 0673614405

 

для кіно­манів :

об­лашто­вано пра­виль­ний до­машній кіно­зал THX на акус­тичних сис­те­мах Mil­ler & Kre­isel  та Pro­cel­la з відео про­ек­то­ром JVC Pro Re­feren­ce на акус­тично про­зорий ек­ран Scre­en Re­se­arch діаго­нал­лю у 134"

 

 

для ме­ломанів  :

об­лашто­вано екс­по­зицію бюд­жетних ак­тивних акус­тичних сис­тем Ad­vance Aco­us­tic Air ос­на­щених ЦАП та BT як у по­лич­но­му так і на­поль­но­му ви­конанні 

 

для тех­но­манів :

де­мозо­на підсис­те­ми ке­руван­ня освітлен­ням Lut­ron Ho­meworks QS

та над­систе­ми ке­руван­ня ро­зум­ним бу­дин­ком Elan Ho­mesys­tems

 
для інтерєру :
 
спеціалізо­вані меблі для аудіо-відео апа­рату­ри Spect­ral

 

для аудіофілів :

у цьому шо­урумі нічо­го не об­лашто­вано

 

2. місто Львів , ву­лиця Вин­ни­ця 5/11 , інста­ляцій­но-ви­роб­ни­ча ба­за ІСС та про­ект­не бю­ро Уль­тра­гори­зонт , те­лефон аудіоди­зай­не­ра 0679034037

 

для аудіофілів :

 

для вас бу­де про­веде­но де­мо су­час­них ак­тивних Hi-End аудіо сис­тем Dy­na­udio XD та  XEO , Kii Three , Elac Na­vis , KEF LS , Me­ridi­an

 

 

А для ор­токсів за­готов­лені па­сивні аудіо сис­те­ми Fo­cal Uto­pia , Audi­op­hy­sic Avan­ti , KEF Re­feren­ce з підси­люва­чами мо­ноб­лочни­ми кла­су А від Bur­mest­re та Vin­cent , ЦА­Пи від Wa­dia , прог­ра­вачі ме­режеві Linn DS .

 

Для адептів ана­лого­вого зву­чан­ня предс­тав­ляємо не­пере­вер­шені прог­ра­вачі вінілу Linn Son­dek LP12 на яких ми спеціалізуємось ба­гато років поспіль .

Новини