• engeng
 • русрус

Координати

 


 

Уль­тра­гори­зонт бю­ро аудіо ди­зай­ну та тех­но­логій ро­зум­но­го бу­дин­ку

 

З по­неділка по п'ят­ни­цю : 1100 ... 2000 (  без пе­рер­ви ) , а в су­боту чи неділю ли­ше за до­мов­ленністю

 

 • про­ек­танти до­машніх медіарумів ( ізольовані кіно­зали Dol­by At­mos з опціями ка­ра­оке , VR , ігро­ва )
 • про­ек­танти до­машньої ав­то­мати­ки ( освітлен­ня Lut­ron , інтер­фейс ке­руван­ня та муль­ти­рум Elan Ho­mesys­tem , клімат KNX )
 • про­ек­танти вбу­дова­них аудіо сис­тем у до­машні кіно­те­ат­ри та муль­ти­рум ( встінні та стельові ко­лон­ки So­nan­ce , Bo­se , Ni­les )
 • інже­нер акус­тик з пла­нуван­ня кімнат прос­лу­хову­ван­ня сте­рео та кіно­зал ( за рег­ла­мен­та­ми Dol­by , DTS , THX , AES )
 • шо­урум су­час­но­го аудіо - ак­тивних ( підси­лювачі вбу­довані ) акус­тичних сис­тем рівня Hi-End ( для ви­мог­ли­вих ме­ломанів від Dy­na­udio , Linn, Kii , Elac , Pi­ega , De­vi­alet , Bo­enic­ke Audio , Man­ger , Grimm , Ly­ravox ... )
 • де­мо зо­на ана­лого­вого аудіо на базі вініло­вих прог­ра­вачів Linn  Son­dek LP12 та сервіс інже­нер для пре­цезій­но­го на­лаш­ту­ван­ня при ній , вітри­на но­вороб­них вініло­вих платівок з са­унд­тре­ками до фільмів та ана­лого­вих ( до 80х ) вініл збірників по ви­конав­цям , НЕ УЛЬ­ТРАЗ­ВУ­КОВА мий­ка вінілу та ак­се­су­ари
 • де­мо зо­на циф­ро­вого аудіо на базі ме­реже­вих прог­ра­вачів Linn DS та кон­тент ме­нед­жер для підбо­ру фо­ноте­ки та сер­верів при ній 
 • стенд ко­мерцій­но­го фо­ново­го оз­ву­чен­ня ( JBL Pro­fes­si­onal , So­nan­ce Com­merci­al та Bo­se , ав­то­мати­ки ке­руван­ня ) та про­ек­тант сис­тем при ній
 • склад-гуртівня акус­тичних та зву­коізо­ляцій­них ма­теріалів та кон­суль­тант при ній
 • ма­газин hdmi / акус­тичних / оп­тичних ка­белів , ро­зеток та ко­нек­торів , стій­ки підстав­ки кріплен­ня під ко­лон­ки у асор­ти­менті

 

м. Львів, вул. Вин­ни­ця 5/11

Тел.:            +38  (032)  2614405 / +38 (067) 3614405

E-ma­il:          in­fo @ ult­ra­hori­zont.com.ua

GPS ши­рота 49.8609792

GPS дов­го­та 24.0012683

 

 

 

Уль­тра­гори­зонт у ТЦ Три Сло­ни - де­мозо­на Dol­by At­mos

кон­суль­тан­ти при­сутні у пят­ни­цю , су­боту та неділю з 1200 по 1700 

У інші дні за до­мов­ленністю або зо­на пра­цює у ав­то­матич­но­му ре­жимі

 

 • де­мозо­на су­час­но­го медіару­му ( до­машній кіно­зал Dol­by At­mos з опціями Ka­ra­oke , VR , Play Sta­ti­on )
 • ак­тивні акус­тичні сис­те­ми Hi-Fi ( ко­лон­ки що не пот­ре­бу­ють підси­лювачів від Ad­vance Aco­us­tics ) для ме­ломанів-по­чатківців
 • прик­ла­ди настінних , підвісних , настіль­них акус­тичних па­нелей для вип­равлен­ня проб­лем з акус­ти­кою відкри­тих офісів , пе­рего­вор­них 
 • преміальні меблі для аудіо та відео апа­рату­ри www.spect­ral.eu

 

м. Львів, ок­ружна до­рога , дру­гий по­верх ТЦ Три Сло­ни

Тел. моб.:   +38  (067)  3614405

E-ma­il:          in­fo@ult­ra­hori­zont.com.ua

 

 

 

ІСС - Інста­ляцій­но Сервісна Служ­ба

 

З по­неділка по п'ят­ни­цю : 1100 ... 1800 ( з 1400 по 1500 пе­рер­ва )

 
 • прок­ла­дан­ня аудіо та відео ка­белів , мон­таж акус­тичних сис­тем згідно про­ект­ної до­кумен­тації
 • проз­вон , аналіз та мар­ку­ан­ня об­лашто­ваних сла­бост­рум­них та низь­ко­воль­тних ме­реж
 • пе­рероб­ка за "діяча­ми" до­машніх кіно­те­атрів та на­лаш­ту­ван­ня аудіо сис­тем , калібров­ка зоб­ра­жен­ня про­ек­торів
 • шу­моізо­ляція приміщень та усу­нен­ня ар­те­фактів акус­тичних у кімна­тах , зву­коізо­ляція інже­нер­но­го об­ладнан­ня
 • ав­то­мати­зація та оп­тимізація по­роб­ле­них про­ектів ову­чен­ня та візу­алізації для ко­мерції ( ле­галізація кон­тенту , нор­малізація гуч­ності , ак­ти­вація та зміни за розк­ла­дом , ке­руван­ня з єди­ного інтер­фей­су за рівнем до­пус­ку пер­со­налу )
 • об­лашту­ван­ня га­ран­то­вано­го жив­лення та імпуль­со­захис­ту для чут­ли­вого аудіо та відео об­ладнан­ня чи сис­тем ав­то­мати­ки
 • мон­таж акус­тичних сис­тем , про­ек­торів та те­левізорів на про­фесійні кріплен­ня
 • про­ек­ту­ван­ня та аудит тех­но­логій ро­зум­но­го бу­дин­ку для сис­тем освітлен­ня , клімат­конт­ро­лю , охо­рони , муль­ти­рум аудіо-відео , аварій­но­го жив­лення
 • кон­салтинг об­лашту­ван­ня при­хова­ної акус­ти­ки у ав­то­доми , ко­лекційні ав­то чи ях­ти ( Fo­cal , Mo­rel , Dy­na­udio  )
 • роз­гортан­ня ви­соко­надій­них безд­ро­тових ме­реж Wi-Fi та провідних Et­hernet на базі об­ладнан­ня Cis­co Small Bu­siness
 • сервісний центр Hi-Fi елект­роніки
 

м. Львів, вул. Вин­ни­ця 5/11

Тел.:            +38  (067)  9034037

E-ma­il:          ro­man @ ult­ra­hori­zont.com.ua

GPS ши­рота 49.8609792

GPS дов­го­та 24.0012683

 

 


 

So­dast­re­am - про­даж , зап­равка , де­гус­тації си­фонів для га­зуван­ня пит­ної во­ди

 

З по­неділка по п'ят­ни­цю : 1100 ... 2000 ( без пе­рер­ви )

Обмін з дос­тавкою за до­мов­ленністю , а та­кож обмін ба­лонів у су­боту та неділю про­вадить­ся у тор­го­вому центрі Три Сло­ни .

 

 

м. Львів, вул. Вин­ни­ця 5/11

Тел.:            +38  (032)  2614405 / +38 (067) 3614405

E-ma­il:          in­fo @ ult­ra­hori­zont.com.ua

GPS ши­рота 49.8609792

GPS дов­го­та 24.0012683

http://www.ult­ra­hori­zont.com.ua/so­dast­re­am

 


 

Парк­матік Львів - сис­те­ми ба­гаторівне­вих ав­то­матич­них ме­ханізо­ваних паркінгів 

 

 

З по­неділка по п'ят­ни­цю : 1000 ... 1800

м. Львів, вул. Вин­ни­ця 5/11 

Тел. моб.:   +38  (067)  5384152

E-ma­il:          vs_in­vest@ukr.net

http://www.ult­ra­hori­zont.com.ua/ua/ca­talog/par­king

 

 


 

Парк­матік Київ - сис­те­ми ба­гаторівне­вих ав­то­матич­них ме­ханізо­ваних паркінгів 

 

м. Київ, вул. Харківсь­ке шо­се, 48

Тел.:            0  (800)  507275 або +38 (044) 5022590

Тел. моб.:   +38  (099)  6043004

Факс.:          +38  (044)  5022597

E-ma­il:          of­fi­ce@park­ma­tik.com.ua

http://www.park­ma­tik.com.ua

 


 

Тор­го­вий дім Ста­ре Інвест - бу­рона­бивні та бу­роін'єкцийні палі для фун­да­ментів

 

З по­неділка по п'ят­ни­цю : 1000 ... 1800

м. Львів, вул. Вин­ни­ця 5/11 

Тел. моб.:   +38  (067)  5384152

E-ma­il:          vs_in­vest@ukr.net

http://www.ult­ra­hori­zont.com.ua/ua/ca­talog/pa­lifi­cati­on

Новини