• engeng
  • русрус

про ЗНИЖКИ

Для Ва­шої зруч­ності кон­салтин­го­вим відділом роз­робле­но дворівне­ву (клієнсь­ку) дис­конт­ну сис­те­му. Дис­контні кар­ти діють у  всіх ком­паніях на­шої гру­пи та у на­ших пар­нерів в яких розміще­но наш ло­готип "Уль­тра­гори­зонт". Окрім фіксо­вано­го рівня зниж­ки* кар­та зберігає історію усіх по­купок влас­ни­ка: по пе­реви­щен­ню пев­но­го рівня обо­роту кар­точку бу­де ав­то­матич­но обміня­но на ви­щу чи збіль­ше­го відсот­ки дис­контів, во­на мо­же прий­ня­ти учать у акціях, на­дасть мож­лилість от­ри­мати бо­нуси...   

 

Яким чи­ном мож­ли­во от­ри­мати кар­ту? Об­ме­жена кількість карт роз­повсюд­жуєть­ся під час акцій. Після прид­бання то­варів в на­ших ком­паніях Вам по­дару­ють кар­ту. Та­кож кар­ту мож­ли­во прид­ба­ти.  

 

Які пе­рева­ги "срібної" кар­ти:

 

 

                              

 

- зниж­ка по дис­контній карті на про­дукцію So­dast­re­am по­ширюєть­ся за прин­ци­пом App­le: - 5 %

- но­мер кар­ти чи кар­ту мож­ли­во пе­реда­вати дру­зям

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на оригінальні дис­ки

 

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на будівельні акус­тичні та зву­коізо­ляційні ма­теріали

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на об­лашту­ван­ня паркінгів та фун­да­ментні ро­боти 

- зниж­ка діє на предс­тав­ницт­во So­und So­und у Ль­вові

 

Які пе­рева­ги "зо­лотої" кар­ти:

 

 

                                

 

 

За­уваж­те:

- зниж­ка по дис­контній карті не су­муєть­ся із зниж­ка­ми по акціям та розп­ро­дажам дист­ри­буторів

- но­мер кар­ти чи кар­ту мож­ли­во пе­реда­вати дру­зям

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на скляні меблі

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на ав­то­магніто­ли

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на те­левізо­ри 

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на то­вари, які зна­ходять­ся в розп­ро­дажу

- зниж­ка по дис­контній карті на про­дукцію So­dast­re­am по­ширюєть­ся за прин­ци­пом App­le: - 5 %

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на будівельні акус­тичні та зву­коізо­ляційні ма­теріали

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на об­лашту­ван­ня паркінгів та фун­да­ментні ро­боти

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на оригінальні дис­ки

- зниж­ка діє на предс­тав­ницт­во So­und So­und у Ль­вові

 

 

 

"Чер­во­ною" кар­тою во­лодіють ли­ше B2B парт­не­ри.

 

 

 

 

За­уваж­те:

- кар­ту та її но­мер за­боро­нено пе­реда­вати дру­зям , дій­сна ли­ше за пре­дяв­лення до­кумен­та

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на ав­то­магніто­ли (ке­руй­тесь гур­то­вим прай­сом)

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на те­левізо­ри (окрім Lo­ewe, B&O, Han­ta­rex)

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на то­вари, які зна­ходять­ся в розп­ро­дажу

- зниж­ка по дис­контній карті на про­дукцію So­dast­re­am: - 5 %

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на оригінальні дис­ки

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на будівельні акус­тичні та зву­коізо­ляційні ма­теріали

- зниж­ка по дис­контній карті не по­ширюєть­ся на об­лашту­ван­ня паркінгів та фун­да­ментні ро­боти

- за­питуй­те про прог­ра­му ло­яль­ності LINN , Fo­cal , Audi­op­hy­sic , RCF , Dy­na­udio , La­ut­senn, ARF , Audi­oquest ( збіль­шен­ня стан­дарт­них відсотків зниж­ки ) 

 

 

 

Новини