• engeng
  • русрус

Чорний список

На­жаль, відне­дав­на, на Ук­раїні роз­по­чав діяти За­кон Ук­раїни Про за­хист пер­со­наль­них да­них . Суть його по­лягає в то­му що без зго­ди осо­би інша осо­ба не мо­же ви­корис­та­ти конфіденцій­ну інфор­мацію про неї ( зок­ре­ма фамілія , ім'я , по-бать­кові та да­та на­род­ження ) .

 

За­боро­нено без зго­ди шах­раїв , неб­ла­гонадій­них працівників ,  неп­латників ,  роз­повсюд­жу­вати інфор­мацію про них .

 

Окрім пись­мо­вої зго­ди на розміщен­ня конфіденцій­ної інфор­мації про цих осіб ми по­винні оз­найоми­ти їх із ви­щез­га­даним за­коном та от­ри­мати підтверд­жен­ня про оз­найом­лення . Та­ка осо­ба мо­же зго­дом відкли­кати свою зго­ду на об­робку її конфіденцій­них да­них . Та­кож ба­зу да­них та­ких осіб ми по­винні на­леж­ним чи­ном за­реєстру­вати у ДСЗПД Ук­раїни яка має на без­пе­реш­кодний і бе­зоп­латний дос­туп до пер­со­наль­них да­них.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ге­роїв" не­обхідно зна­ти в об­личчя...

 

Неп­латни­ки, шах­раї:

 

Лібке­вич Бо­рис Маркіяно­вич, м. Тер­нопіль, неп­латник

Ве­ремей­чик Іван Гри­горо­вич, м.Львів, шах­рай

Міхель Дмит­ро, м. Но­во­яворівськ, неп­латник

Гор­ний Ярос­лав Ми­хай­ло­вич, м.Львів, ком­панія "Гелікон", неп­латник

Яцей­ко Во­лоди­мир Вікто­рович, смт. Брю­ховичі, неп­латник та крадій

Бо­варовсь­кий Олек­сандр, м.Львів, шах­рай

Ласкін Ми­кола, м.Львів, шах­рай

 

Клієнти, яких вар­то "втра­тити":

 

 

Неб­ла­гонадійні працівни­ки:

Ни­колин Ми­хай­ло Во­лоди­миро­вич

Сто­гул Та­рас Іго­рович

Шац­кий Дмит­ро Во­лоди­миро­вич

Камінсь­кий Ігор Ро­мано­вич

 

 

Ор­ганізації та тор­гові мар­ки з яки­ми ри­зико­вано ма­ти спра­ву:

Предс­тав­ницт­во дра­бин For­te та сервіс центр у Ль­вові ком­панія Буд­постач

Новини