• engeng
 • русрус

для МЕЛОМАНІВ

Лінки на цікаві ре­сур­си у ме­режі Інтер­нет :

 

 

За­питан­ня - відповіді :

з1 : Я зби­ра­юсь за­мови­ти скляні меблі для важ­кої апа­рату­ри і хотів би взна­ти як пра­виль­но роз­ра­хува­ти на­ван­та­жен­ня на по­лич­ку з гар­то­вано­го ( ка­лено­го , ста­леніта ) скла ?

в1 : Ми щи­ро раді за Вас - вірогідно це пра­виль­ний , важ­кий та по­туж­ний підси­лювач . Перш за все прийміть до ува­ги дані та об­ме­жен­ня ви­роб­ни­ка мо­делі стій­ки ,  їм видніше , про­те там зак­ла­дено ве­лику "стра­хов­ку" і  частіше не у міцності скла за­питан­ня а у його кріпленні , як­що ви в них впев­нені то , для прик­ла­ду , якісне 8 мм гар­то­ване скло пло­щею 1 м. кв. по­вин­но вит­ри­мати на вигін ста­тич­не на­ван­та­жен­ня у 400 кілог­рам (піко­ва мо­же бу­ти у 1-2 ра­зи біль­ша) а на­ван­та­жен­ня на стиск ще більші у 10 разів і ни­ми мож­на нех­ту­вати .  

 

з2 : Де діста­вати якісний аудіо му­зич­ний кон­тент, а особ­ли­во ціка­вить 24bit Stu­dio Mas­ter ?

в2 : Варіан­ти нас­тупні:

       - при­ходь­те до нас , до­мови­мось , за­пише­мо

       - при­ходь­те до нас нав­чи­мо пе­рево­дити Ваші дис­ки у фай­ли май­же без втрат

       - при­нось­те до нас свої оригінальні дис­ки , пе­реве­демо їх у фай­ли май­же без втрат

       - ван­тажте влас­но­руч з

 • https://www.hdtracks.com/
 • http://www.high­re­sa­udio.com
 • http://www.gro­overs.kr
 • htttp://www.it­rax.com
 • http://www.linn­re­cords.com
 • http://www.na­im­la­bel.com
 • http://www.2l.no
 • http://www.down­lo­ads­now.net
 • http://sto­re.aco­us­ticso­unds.com/c/372/DSD_Down­lo­ad
 • https://www.na­tivedsd.com
 • http://blu­ecoast­re­cords.com
 • http://www.pros­tu­di­omas­ters.com
 • http://sto­re.aco­us­ticso­unds.com/su­per­hi­rez
 • ще бу­де ...                           

 

з3: На яко­му кон­тенті мож­ли­ва де­монс­трація або ама­торсь­ке тес­ту­ван­ня апа­рату­ри? 

з4: Як оп­ти­маль­но ор­ганізу­вати ко­лекцію му­зики ?

 

 

з5: Як скопіюва­ти му­зич­ний аудіо диск без втрат ?

в5: Час­ти­на ме­ломанів ви­корис­то­ву­ють спеціалізо­вану прог­рамму EAC . Інша час­ти­на віддає пе­рева­гу dBpo­weramp CD Rip­per . Ек­зо­тичою є X Loss­less De­coder . Осо­бис­то ми ви­корис­то­вуємо EAC че­рез те що во­на доз­во­ляє уник­ну­ти проб­ле­ми з невірни­ми па­уза­ми між тре­ками . Май­же у всі ці прог­ра­ми вбу­довуєть­ся ко­дер у Flac . До­речі як­що Ви виріши­ли екс­пор­ту­вати Ва­шу ко­лекцію фірмо­вих дисків у елект­ронні об­ра­зи для ви­корис­тання у преміаль­них ме­реже­вих прог­ра­вачах - ми мо­жемо без­коштов­но з цим до­помог­ти .  

      

 

з6: Я прид­бав те­левізор Sam­sung про­те у ме­не на дисп­леї час від ча­су відоб­ра­жа­ють­ся відже­ти з рек­ламни­ми ікон­ка­ми про ви­корис­тані тех­но­логії в цій мо­делі те­левізо­ра , ніде в ме­ню не мо­жу знай­ти відклю­чен­ня цієї рек­ла­ми , як її відклю­чити ?

в6: Ко­ли в пер­ший раз вклю­чаєть­ся те­левізор - інте­рак­тивне ме­ню за­дає за­питан­ня про ре­жим ви­корис­тання те­левізо­ра - вдо­ма чи на вітрині ма­гази­ну . Як­що не вірно відповісти на це за­питан­ня , вка­зав­ши що у ма­газині , те­левізор бу­де на дисп­леї час від ча­су по­казу­вати різно­манітну мар­ке­тин­го­ву інфор­мацію . Ма­ло то­го ко­ли він в та­кому ре­жимі які б ви не вве­ли па­рамет­ри яск­ра­вості , конт­рас­ту ... те­левізор бу­де їх ски­дати до пев­них зап­рогра­мова­них під яск­ра­ве освітлен­ня ма­гази­ну че­рез певні періоди ча­су. Пе­ред тим як за­паку­вати об­ра­ний Ва­ми те­левізор кон­суль­тант мав би зро­бити пов­не ски­дан­ня на­лаш­ту­вань або че­рез інже­нер­не ме­ню пе­рек­лю­чити ре­жим ви­корис­тання те­левізо­ра . Після по­шуку та роз­сорту­ван­ня ка­налів вдо­ма відсут­не ба­жан­ня ро­бити пов­не ски­дан­ня та на­лаш­то­вува­ти по­ново­му . Те­пер же най­простіше зро­бити це че­рез інже­нер­не ме­ню - щоб зай­ти в нього не­обхідно з пуль­та клавішею [OFF-ON] вимк­ну­ти ТВ Sam­sung а потім послідов­но на­тис­ну­ти нас­тупні клавіши : [IN­FO] , [ME­NU], [MU­TE], [ON] . Те­левізор увімкнеть­ся в спеціаль­но­му ре­жимі - шу­кай­те розділ "Shop mo­de" та вимкніть його . Не ре­комен­до­вано маніпу­люва­ти інши­ми па­мет­ра­ми - їх там безліч , ми не не­семо відповідальність за наслідки Ва­ших маніпу­ляцій з сервісним інже­нер­ним ме­ню . Для ви­ходу з ме­ню не­обхідно ско­рис­та­тись клавішею  [OFF-ON] .

 

з7: яке мак­си­маль­не на­ван­та­жен­ня на об­шивку стін з гіпсо­кар­то­ну ?

в7: при про­ек­ту­ванні гіпсо­кар­тонної сис­те­ми ком­панія Kna­uf ви­ходи­ла з прог­но­зу мак­си­маль­но­го на­ван­та­жен­ня - ке­рамічної плит­ки на це­мент­но­му ад­ге­зиві су­мар­ною ва­гою не біль­ше 30 кг на метр квад­ратний . У разі не­обхідності збіль­шен­ня на­ван­та­жен­ня ви­корис­то­вуй­те замість зви­чай­но­го гіпсо­кар­то­ну спеціаль­ну мо­дель Di­amant , або Aqua­panel .

 

з8: сусід прид­бав до­машній кіно­те­атр , як наслідок я та моя сім'я ве­чора­ми пе­ребу­ваємо в дис­комфорті че­рез бас який про­никає у на­ше по­меш­кання від його саб­ву­фера - ми відчу­ваємо гул , що про це ка­же за­кон ?

в8: проб­ле­ма по­лягає в то­му що ук­раїнсь­ким за­коно­давс­твом ста­ном на 2013 рік пе­ред­ба­чено конт­роль за діапа­зоном від 100 до 3150 Гц , а саб­ву­фер пра­цює заз­ви­чай від 20 до 80 Гц . У нор­ма­тивах про­гали­на . То­му , окрім комп­лек­су за­ходів зву­коізо­ляції своїх приміщень Вам не до­може ніщо . 

 

 

за­питан­ня №9 : у про­поно­ваних Ва­ми віброкріплен­нях Aco­us­tic Vib­ro­fix вмон­то­вано дем­ферні прок­ладки , яка їх дов­говічність ?

відповідь №9 : у кожній мо­делі віброкріплен­ня для гіпсо­кар­тонних кар­касів ви­корис­та­но пев­ний тип поліме­ру з відкри­то-зак­ри­тою коміркою Getz­ner Werk­stof­fe Sy­lomer , строк його при­дат­ності при на­ван­та­женні ста­новить 100 років що співстав­но з терміном екс­плу­атації бу­дин­ку 

 

за­питан­ня №10 : мій бу­динок роз­та­шова­но по­ряд з залізнич­ною колією , яким чи­ном мож­ли­во змен­ши­ти вібрацію та шум від складів по­тягів ?

відповідь №10 : бо­роть­ба з вібраціями бу­де най­складнішою ділян­кою ро­боти , проб­ле­ма у час­тотно­му діапа­зоні від 20 до 60 герц , дов­жи­ни хвиль від 18 до 6 метрів та во­ни ма­ють здатність оги­нати пе­реш­ко­ди . Зго­дом дер­жа­ва замінить по­лот­но на ма­лошум­не , в да­лекій перс­пек­тиві замінять ко­леса та поч­нуть поліру­вати колії . Але на разі для бо­роть­би вібрацією до­ведеть­ся об­лашту­вати дем­фо­по­яс ( сендвіч з двох бе­тон­них плит та Sy­lomer ) нав­ко­ло бу­дин­ку , а для бо­роть­би з іншим діапа­зоном ви­корис­то­вуй­те ек­ра­ни-ого­рожі .

 

за­питан­ня №11 : ми прид­ба­ли за Ва­шою ре­комен­дацією пли­ти He­rade­sign для акус­тичної ко­рекції па­раметрів приміщен­ня про­те як їх пра­виль­но пе­рефар­бу­вати щоб не втра­тити їх влас­ти­вос­тей ?

 

відповідь №11 : де­рево­волок­нисті пли­ти на маг­не­зито­вому спо­лученні He­rade­sign мож­ли­во пе­рефар­бу­вати по місцю полівініла­цетат­ни­ми , ак­ри­лови­ми , сілікат-калієви­ми або крей­до-клейови­ми фар­ба­ми . Пе­ред по­фар­бу­ван­ням не­має не­обхідності грун­ту­вати пли­ту , так як ба­зова пли­та ( кольору на­тураль­но­го де­рева ) прог­рунто­вана в за­водсь­ких умо­вах ( сілікат-калієвою фар­бою з до­даван­ням полімерів на вод­но­му роз­чині ) . Фар­буй­те ли­ше пуль­ве­риза­тором та під ку­том до по­верхні спо­чат­ку по дов­жині , потім по ши­рині . На­несен­ня дру­гого ша­ру до­пус­ти­ме ли­ше після ви­сихан­ня пер­шо­го . Шляп­ки шу­рупів після мон­та­жу не­обхідно за­фар­бу­вати тон­кою кист­тю . При фар­бу­ванні не став­те пли­ти на то­рець - це приз­ве­де до про­гинан­ня пли­ти , че­рез на­сичен­ням во­логою з фар­би . За­уваж­те що у приміщен­нях з во­логісттю по­над 80 відсотків ( ба­сей­ни ) або для ву­лиць слід оби­рати фар­би з BFA при­сад­кою ( біоцид­на ) . 

 

за­питан­ня №12 : віднов­лення існу­ючо­го за­водсь­ко­го пок­риття плит He­rade­sign чим мож­ли­ве ?

 

відповідь №12 : рес­таврація за­водсь­ких па­нелей He­rade­sign на­тураль­но­го кольору для умов внутрішнього мон­та­жу ( до 80 % во­логість ) про­вадить­ся фар­бою Sto Co­lorIn ( 0,25 літра на м.кв. ) в один шар . Фар­бу­ван­ня за­водсь­кої біло фар­бо­ван­ної або та­кої яка вза­галі ще не бу­ла фар­бо­вана про­вадить­ся за до­помо­гою Sto Co­lor Ra­pid ( 0,3 літра на м.кв. ) і так два пок­риття , при рес­таврації біло­го за­водсь­ко­го пок­риття ви­корис­то­вуй­те її ж , про­те в один шар . Ме­таллік-відтінки в за­водсь­ких умо­вах вкриті Sto Pre­fa Lo­ock 500 LMT me­tal­lic . Для внутрішнього зас­то­суван­ня з підви­щен­ним рівнем во­логості ( 80-90% )  , нап­риклад , ба­сей­ни чи сан­вузли вкри­вай­те плев­ко­ут­во­рю­ючи­ми BFA пок­риття­ми . Пок­риття ву­лич­них по­вер­хонь ( змон­то­ваних під навіса­ми ) вкри­вай­те Sto­Sil­Co­lor фа­сад­ною .

 

За­уваж­те №1 : Змен­шення гуч­ності зву­ку на 10 дб сприй­маєть­ся як у два ра­зи

 

За­уваж­те №2 : Шум до­щу по да­ху бу­дин­ку чут­ний в приміщенні бу­дин­ку - це прик­лад струк­турно­го шу­му . Відчутність кра­пан­ня вик­ли­кане тим що по­верхні конс­трук­тивів кімна­ти че­рез жорсткі звяз­ки пе­ревип­роміню­ють зву­чан­ня .

 

За­уваж­те №3 : Зву­коізо­ляцію не­обхідно по­чина­ти на етапі прос­то­рово-пла­нуваль­но­го рішен­ня об'ек­ту , нап­риклад не до­пус­ти­ти розміщен­ня до­машнього кіно­те­ат­ру по­ряд з ди­тячою кімна­тою ...

 

За­уваж­те №4 : Зву­коізо­ляція це не ба­наль­не на­копи­чен­ня шарів ма­теріалів це конс­трук­тив за прин­ци­пом [мас­са]+[пружність]+[мас­са]

 

За­уваж­те №5 : Архітек­турна фізи­ка поділяєть­ся на світло­логію , кліма­тологію , акус­ти­ку . Акус­ти­ка в свою чер­гу поділяєть­ся на Акус­ти­ку приміщень по­зитив­ну - " зву­копог­ли­нан­ня " ( ство­рен­ня приємної ат­мосфе­ри сприй­нят­тя все­редині приміщен­ня ) та на не­гатив­ну акус­ти­ку приміщен­ня " зву­коізо­ляція " ( про­ник­нення хвиль з інших приміщень та у інші приміщен­ня ) .

 

За­уваж­те №6 : Зву­коізо­ляційні влас­ти­вості скло­пакетів у ме­талоп­ласти­кових , алюміній-плас­ти­кових , алюміній-де­рево вікон­них ра­мах . За точ­ку відліку обе­ремо стан­дарт на рин­ку - од­но­камер­ний скло­пакет тов­щи­ною 24 мм з фор­му­лою 4-16-4 , тоб­то 4 мм скло - 16 мм дис­танції - 4 мм шкло , та­кий га­ран­тує 27 дб зву­коізо­ляції віднос­но ву­лич­но­го шу­му . Кра­щих по­каз­ників мож­ли­во до­битись вста­новив­ши од­но­камерні скло­паке­ти увівши у їх вклад трип­лекс­не скло ( поз­на­чене че­рез крап­ку ) з нас­тупни­ми фор­му­лами . Трип­лекс не зви­чай­ний а акус­тичний ( нап­риклад sgg sta­dip si­len­ce або Glast­rosch Phon ).

 

26 мм 4-16-6.4 31 дб
30 мм 6-16-8.4 34 дб
39 мм 10.8-20-8.8 40 дб
36 мм 10.2-16-10.2 41 дб
32 мм 10.4-14-8.1 42 дб

 

Особ­ли­вого ефек­ту від акус­тично­го трип­лексу на­буває зву­ко­изо­ляція в діапа­зоні до 120 Гц та від 500 Гц .

 

За­пов­нення скло­паке­ту інерт­ним га­зом до­дає зву­коізо­ляції у діапа­зоні від 300 Гц до 2000 Гц в се­редньому 3 Дб , про­те у низь­ко­час­тотно­му діапа­зоні до 300 Гц погіршує зву­коізо­ляцію - особ­ливі втра­ти в об­ластях 200 та ниж­че 100 Гц.

 

Розділіть вікно го­ризон­таль­ним імпос­том ( пе­рего­род­кою навпіл ) і виг­раєте у зву­коізо­ляції ще 2 дб , як­що поділи­ти нерівномірно набіжить 3 дб . Вза­галі кра­ще виз­на­чити пре­валю­ючі час­то­ти зовнішнього шу­му та уник­ну­ти співрозмірно­тей з їх дов­жи­нами , тоді ста­не відо­мо як не­обхідно поділи­ти по­лот­но вікна .

 

Об­лаштуй­те роль­ставні алюмінієві за­пов­нені піно­поліуре­таном , це збіль­шить зву­коізо­ляцію на 3-5 дб у нічний час .

 

Оби­рай­те віконні ра­ми з силіко­нови­ми ущіль­ню­вача­ми , після них з EPDM ущіль­ню­вачем , і у край­ньому ви­пад­ку мо­дифіко­ваний ка­учук , за от­ри­маєте гідний літньому рівень зву­коізо­ляції взим­ку .

 

Під час мон­та­жу вікон­них рам прослідкуй­те щоб їх запіню­вали у два ета­пи - спо­чат­ку з се­реди­ни , потім ззовні . Ззовні пінку зак­ри­ли гідроізо­ляцій­ною , а з се­реди­ни па­роізо­ляціною стрічка­ми .

 

При за­мов­ленні прослідкуй­те щоб вик­робник-мон­тажник вікон­них конс­трукцій не нап­ла­нував собі для зруч­ності ве­ликі мон­тажні за­зори ( біль­ше 2.5 см ) , це погіршить зву­коізо­ляцію .

 

В якості штор ви­корис­тай­те спеціалізо­вані зву­копог­ли­на­ючі .

 

Не об­лашто­вуй­те провітрю­вачів та вен­ти­ляцій­них кла­панів - во­ни змен­шу­ють зву­коізо­ляцію на 2-3 Дб .

 

Де­що кра­щу зву­коізо­ляцію на­да­ють дво­камерні скло­паке­ти , тут мен­ший виг­раш в порівнянні з теп­лоізо­ляцією як­що зва­жити на збіль­шен­ня вар­тості та ма­си та­ких конс­трук­тивів .

 

У разі за­мов­лення дво­камер­них скло­пакетів ви­магай­те об­лашту­ван­ня різної дис­танції між скла­ми - це зібль­шить зву­коізо­ляцію . 

 

Найбіль­шо­го зна­чен­ня зву­коізо­ляції до­сягаєть­ся за до­помо­гою ви­корис­тання ба­гатост­вор­частих вікон - створ­ка з скло­паке­том , а на певній відстані ще створ­ка зі склом чи скло­паке­том , конс­трукція подібна до там­бурів . Це до­речі й най­вищі зна­чен­ня теп­лоізо­ляції та­кож . Зна­чен­ня зву­коізо­ляції та­ких конс­трук­тивів мо­же до­сяга­ти 50 Дб .

Новини