• engeng
  • русрус

для МОНТАЖНИКІВ

Ко­рис­не :

 

Як­що Ви про­фесій­но зай­маєтесь інста­ляцією аудіо та відео об­ладнан­ня або маєте мож­ливість та натх­нен­ня зай­ня­тись цим - гру­па ком­паній Уль­тра­гори­зонт про­понує Вам парт­нерс­тво, нав­чання та підтрим­ку.

 

  • На­шим парт­не­рам ми на­даємо спеціаль­ну "чер­во­ну" дис­конт­ну кар­ту в якій чітко про­писані зниж­ки на об­ладнан­ня.
  • Та­кож про­понуємо спеціальні плас­ти­кові візитні карт­ки, за до­помо­гою яких Ви мо­жете нап­рявля­ти клієнтів без­по­середньо до нас, нап­риклад, у разі як­що сумніваєтесь у здат­ності ви­кона­ти про­ект са­мостій­но чи за бра­ком віль­но­го ро­бочо­го ча­су. Повідом­те клієнту що він має мож­ливість обміня­ти цю візит­ку на "срібну" дис­конт­ну кар­ту на­шої ком­панії. Карт­ки реєстру­ють­ся на Ваш ак­ку­ант. 
  • З жовт­ня 2012 ро­ку на де­які вен­до­ри Hi-Fi та ко­мерцій­но­го аудіо вве­дено прог­ра­му ло­яль­ності для парт­нерів, яка знач­но роз­ши­рює рівень стан­дарних зни­жок  "чер­во­ної" дис­конт­ної кар­ти: LINN, Аudi­oquest, La­ut­senn та RCF.
  • За профіль­ни­ми вен­до­рами ми здій­снюємо регіональ­ний конт­роль роздрібних цін та зни­жок, що не мо­же по­зитив­но не відоб­ра­зитись на рівні Ва­шого при­бут­ку.
  • Наш підрозділ Інста­ляцій­но Сервісна Служ­ба завж­ди про­тягом сервісно­го періоду здій­сню­вати­ме без­коштов­не га­рантій­не обс­лу­гову­ван­ня а та­кож після­гарантій­не обс­лу­гову­ван­ня.
  • Підрозділ ІСС ство­рено не тіль­ки для за­без­пе­чен­ня пот­реб гру­пи ком­панії Уль­тра­гори­зонт, але й для то­го щоб його мог­ли конт­рак­тно ви­най­ма­ти наші пар­не­ри на умо­вах субпідря­ду.  Са­ме то­му його наз­ва, ло­готип відмінні від брен­ду Уль­тра­гори­зонт за для уник­нення не­поро­зумінь. ІСС роз­та­шовані те­риторіаль­но в іншо­му офісі.
  • На по­чат­ку 2013 ро­ку ми роз­почне­мо влас­не ви­роб­ницт­во під брен­дом ARF: ка­белів, підси­лювачів, ак­се­су­арів. Парт­не­рам бу­де про­поно­вано ло­яльні умо­ви на ро­боту з ци­ми то­вара­ми
  • До Ва­ших пос­луг наші вітри­ни, де­монс­трацій­не об­ладнан­ня та де­мокімна­ти: ор­ганізо­вуй­те зустрічі з Ва­шими кліен­та­ми та са­мостій­но про­водь­те де­монс­трації або прос­лу­хову­ван­ня аудіо та до­машніх кіно­те­атрів.

 

Зап­ро­шуємо до співпраці.

Новини