• engeng
 • русрус

для ПРОЕКТАНТІВ

Більшість на­ших про­дуктів та рішень мож­ли­во інтег­ру­вати у про­ект за­мов­ни­ка роз­по­чав­ши ро­боту на ранніх ета­пах. Са­ме то­му ми всіля­ко зацікав­лені у співпраці з про­ек­танта­ми, ди­зай­не­рами, архітек­то­рами та де­кора­тора­ми. Як­що Ви ди­зай­нер або архітек­тор, предс­тав­ляєте інте­реси ком­панії яка пра­цює у да­ному нап­рямку або за­мов­ни­ка, віддаєте пе­рева­гу новітнім тех­но­логіям - ця сторінка са­ме для Вас.

 

Ком­панія Уль­тра­гори­зонт во­лодіє ве­ликим досвідом ро­боти з про­ек­ту­ван­ня та інтег­рації рішень у нап­рямках:

 

ком­форту

 • тех­но­логій ро­зум­но­го бу­дин­ку
 • до­машніх кіно­те­атрів
 • преміаль­но­го аудіо для ме­ломанів
 • ба­гато­зон­но­го аудіо та відео для по­меш­кань з при­хова­ними акус­тични­ми сис­те­мами та об­ладнан­ням
 • спеціалізо­вані меблі для аудіо та відео апа­рату­ри за індивіду­аль­ним ди­зай­ном
 • те­левізорів преміум кла­су за індивіду­аль­ним ди­зай­ном
 • різно­манітних кріплень для відео та аудіо об­ладнан­ня
 • струк­ту­рова­них ка­бель­них сис­тем: інфор­маційні провідні та безп­ровідні ме­режі, ка­бель­не та су­пут­ни­кове те­леба­чен­ня, сис­те­ми дос­ту­пу
 • сис­тем віде­онаг­ля­ду об'єктів ви­сокої чіткості
 • зву­коізо­ляції приміщень у по­меш­каннях ба­гаток­вартир­них бу­динків
 • акус­тичної об­робки примішень під пе­рего­ворні, кімна­ти прос­лу­хову­ван­ня, до­машні кіно­те­ат­ри, сце­ни, студії
 • без­шумної вен­ти­ляції та кон­диціону­ван­ня приміщень
 • аудіо та відео для транс­пор­тних за­собів (ав­то­мобілі, ав­то­буси, ях­ти)
 • інтег­рація про­дуктів App­le у всі сфе­ри ком­форту по­меш­кань та офісу

бізне­су

 • ко­мерцій­не аудіо та відео
 • інте­рак­тивні медіа про­ек­ти
 • ба­гато­ярусні ав­то­матичні ме­ханізо­вані паркінги
 • фун­да­мен­ти для но­вобу­дов на ділян­ках із склад­ною ге­ологією
 • укріплен­ня фун­да­ментів існу­ючих будівель

впро­вад­ження

 • ми здій­снюємо не ли­ше про­даж об­ладнан­ня але й екс­клю­зив­но для регіону про­понуємо ви­соко про­фесій­ний мон­таж та інтег­рацію най­су­часніши­ми світо­вими стан­дарта­ми. Для цього ство­рено підрозділ Інста­ляцій­но Сервісна Служ­ба (ІСС).
 • не дру­горяд­ним зав­данням ІСС є про­тягом сервісно­го періоду здій­сню­вати без­коштов­не га­рантій­не обс­лу­гову­ван­ня а та­кож після­гарантій­не обс­лу­гову­ван­ня об'ектів. 
 • ІСС ство­рено не тіль­ки для за­без­пе­чен­ня влас­них пот­реб ком­панії Уль­тра­гори­зонт, але й для то­го щоб його мог­ли конт­рак­тно ви­най­ма­ти наші пар­не­ри на умо­вах субпідря­ду.  Са­ме то­му його наз­ва, ло­готип відмінні від брен­ду Уль­тра­гори­зонт за для уник­нення не­поро­зумінь. ІСС роз­та­шовані те­риторіаль­но в іншо­му офісі.
 • таріфікація робіт та пос­луг здій­снюєть­ся за чітко опи­сани­ми та­рифа­ми, а не за відсо­том від вар­тості об­ладнан­ня.  Ро­боти здій­сню­ють­ся ли­ше на умо­вах зак­лю­чен­ня пись­мо­вих угод.
 • пер­со­нал ІСС пра­цює за чек­листа­ми та ал­го­рит­ма­ми. Ко­жен інста­лятор здій­снює ро­боти у брен­до­вано­му спе­цодязі, ви­корис­то­вує індивіду­альні за­соби за­хис­ту та ак­се­су­ари для збе­режен­ня іде­аль­но­го ста­ну об­ладнан­ня та інтер'єру за­мов­ни­ка, чис­то­ти на ро­бочо­му місці. Ре­гуляр­но про­ходить нав­чання та сер­тифікацію у ви­роб­ників об­ладнан­ня, ви­корис­то­ву­ють­ся в ро­боті ли­ше най­кра­щий інстру­мент.
 • окрім без­по­середнього ви­конан­ня робіт ІСС мо­же здій­сню­вати ав­торсь­кий наг­ляд, нав­чання та підтрим­ку Ва­шого пер­со­налу чи працівників за­мов­ни­ка.

ви­роб­ницт­ва, дист­ри­буції та рітей­лу

 • за профіль­ни­ми вен­до­рами ми здій­снюємо регіональ­ний конт­роль ре­комен­до­ваних роздрібних цін та зни­жок
 • на по­чат­ку 2013 ро­ку ми роз­почне­мо влас­не ви­роб­ницт­во під брен­дом ARF: ка­белів, аудіо підси­лювачів, інста­ляцій­них ак­се­су­арів
 • для внутрішнього до­кумен­то­обігу ком­панія Уль­тра­гори­зонт ви­корис­то­вує ERP сис­те­му Han­sa World
 • зап­ро­вад­женно єди­ну кор­по­ратив­ну сис­те­му клієнтсь­ких дис­конт­них карт Cрібна, Зо­лота та Чер­во­на та бо­нусів для клієнтів
 • об­лашто­вано де­монс­траційні за­ли та шо­уру­ми профіль­них вен­дорів
 • рівень на­шої успішності відміче­но щорічни­ми на­горо­дами найбіль­ших дист­ри­буторів об­ладнан­ня Ук­раїни
 • про­понуємо ли­ше най­кращі брен­ди та без­комп­ромісні рішен­ня

 

Яким чи­ном ми роз­по­чинаємо співпра­цю з B2B парт­не­рами: зап­ро­шуємо упов­но­важе­ного предс­тав­ни­ка Ва­шої ком­панії на зустріч у наш офіс, зап­ро­понуємо за­пов­ни­ти ан­ке­ту Ва­шої ком­панії. Пе­редаємо Вашій ком­панії дис­конт­ну кар­ту та спеціальні плас­ти­кові візитні карт­ки, реєструємо їх на Ваш ак­ка­унт, за до­помо­гою візи­ток Ви мо­жете спря­мову­вати клієнтів без­по­середньо на де­мо у наші шо­уру­ми, для уточ­нення технічно­го зав­дання:  пе­редай­те та­ку візит­ку клієнту та повідом­те що він має мож­ливість обміня­ти її на "Срібну" дис­конт­ну кар­ту на­шої ком­панії за ви­могою, для кліен­та це чер­го­вий про­яв Ва­шої ло­яль­ності по відно­шен­ню до нього.

 

Зап­ро­шуємо до співпраці.

Новини