• engeng
 • русрус

для КІНОМАНІВ

Лінки - по­силан­ня на ре­сур­си у ме­режі Інтер­нет про новітні до­сяг­нення у до­машньому кіно­те­атрі та ко­мерцій­но­му вітво­ренні кіно . Та чітка фіксація хто є хто на рин­ку апа­рату­ри відтво­рен­ня кінострічок .

 

Стан­дарти :

 

Прог­ра­вач для до­машнього кіно­залу :

 • без­комп­ромісний прог­ра­вач з HDD , USB , SD , Wi­Fi , LAN вже декіль­ка років мо­нополь­но про­понує Du­ne HDI . Нез­ва­жа­ючи на на­пов­нення рин­ку різно­манітни­ми медіап­рогра­вача­ми та наділен­ня те­левізорів функціями Smart TV , ста­ра доб­ра дю­на й сьогодні ак­ту­аль­на
 • не­доліком су­час­них прог­ра­вачів Du­ne є те що во­ни не відтво­рю­ють без­по­середньо Blu­ray оп­тичні дис­ки та Blu­ray 3D ( їхні ж точні пе­репи­сані чи за­ван­та­жені об­ра­зи на жорс­тких дис­ках та флеш­ках дю­на прог­рає " аж гай гу­де " ) , для цього за не­великі гроші мож­ли­во ви­корис­та­ти не­дорогі прог­ра­вачі Blu­ray дисків Pi­oneer .
 • для безп­роб­лемно­го пе­рег­ля­ду HD те­леба­чен­ня та HD 3D фільмів без за­моро­чок з за­ван­та­жен­ням , тоб­то в он­лайні , ви­корис­то­вуй­те App­le TV з плат­ним сервісом Un­li­movie . 

 

Акус­ти­ка для до­машніх кіно­те­атрів :

 • JA­MO D500 та D600 най­бюд­жетніші акус­тичні сис­те­ми у Світі з сер­тифіка­том THX для до­машніх кіно­те­атрів ( по­чат­ко­вий Hi-Fi клас )
 • Klipsch THX нас­тупний по вар­тості та ре­зуль­та­тив­ності рівень акус­тичних сис­тем з сер­тифіка­том THX для до­машніх ки­ноте­атрів ( се­редній Hi-Fi клас ) . 
 • Ви­щим за Klipsch рівнем бу­де акус­ти­ка Pro­cel­la для до­машнього кіно­те­ат­ру з сер­тифіка­тами THX для до­му чи для бюд­жетної студії ( топ Hi-Fi клас ) від творців стан­дарту DTS
 • Після Pro­cel­la нас­тупним кро­ком в сто­рону ство­рен­ня не до­машнього кіно­те­ат­ру а са­ме до­машнього кіно­залу бу­дуть три брен­ди M&K So­und , Pro Audio , JBL Synt­he­sis . Та­ке об­ладнан­ня за умов гра­мот­ної інста­ляції ство­рить у по­меш­канні справж­ню ре­жисерсь­ку кімна­ту .

           P.S. в асор­ти­менті ком­панії Klipsch акус­ти­ка для вбу­дован­ня у стіни та стелі та­кож сер­тифіко­вана THX . Подібні мо­делі предс­тав­лені у                  най­серйознішо­го ви­роб­ни­ка акус­ти­ки для вбу­дован­ня So­nan­ce .

 

Підси­лювачі :

 

 • On­kyo най­де­шевші ресіве­ри з сер­тифіка­том THX для до­машнього кіно­те­ат­ру 

 

Саб­ву­фери :

 

 

Про­ек­то­ри :

 • най­де­шев­ший про­ек­тор на рин­ку та най­до­рож­чий у мо­дельній лінії Pa­naso­nic ( та єди­ний з не­доро­гих ) здат­ний хоч якось кон­ку­рува­ти з те­левізо­рами , єди­ний про­ек­тор в мо­дель­но­му ряді Pa­naso­nic при­дат­ний заміни­ти якісний плаз­мо­вий або РК те­левізор , ре­комен­до­ваний для ша­нуваль­ників 3D че­рез за­пас ме­га яск­ра­вості 
 • най­де­шевші про­ек­то­ри JVC що за­без­пе­чу­ють справжній кіно­те­ат­раль­ний рівень конт­рас­ту зоб­ра­жен­ня та мо­жуть бу­ти відкалібро­вані подібно про­фесій­ним мо­делям , якість зоб­ра­жен­ня вже кра­ща за дисп­лей те­левізо­ра

 

Ек­ра­ни рамні як за­пору­ка пра­виль­но­го до­машнього кіно­залу :

 • унікаль­не по­лот­но по­чат­ко­вого кла­су HCCV для до­машнього кіно від го­ланців Pro­jec­ta ( для умов пов­но­го за­тем­нення приміщен­ня )
 • пра­вильні по­лот­на Ste­wart які сер­тифіко­вані ISF , THX для пов­но­го за­тем­нення та част­ко­вого за­тем­нення кімна­ти
 • ре­волюцій­не по­лот­но Black Di­amond від аме­риканців Scre­en In­no­vati­ons доз­во­ляє якісний пе­рег­ляд при світлі

 

Ре­гуля­тори освітлен­ня ( світиль­ників та штор ) :

 • аме­рикансь­ка Lut­ron про­понує настінні ба­гато­канальні сце­нарні дімме­ри з дис­танцій­ним ке­руван­ням та ефек­том повіль­но­го те­ат­раль­но­го зна­сан­ня освітлен­ня , все це синх­рон­но пра­цює з без­шумни­ми што­рами , ро­лета­ми чи жа­люзі - ціни на такі рішен­ня заз­ви­чай не пе­реви­щу­ють ана­логі від євро­пей­ських Gi­ra , Ber­ker про­те на­да­ють шир­ший функціонал та інтег­рацію

 

 

Меблі для аудіо та відео :

 • Spect­ral про­понує спеціальні меблі го­тові для мон­та­жу без­комп­ромісно­го в них акус­тичних сис­тем та без­печно­го об­лашту­ван­ня підси­лювачів

 

Акус­тичні ма­теріали для кіно­залів :

 • найоп­ти­мальнішим за ціною й еф­фектом є австрій­ський ма­теріал He­rade­sign в поєднанні з міне­раль­ною ва­тою
 • для преміаль­них інтер'єрів та мак­си­маль­но мож­ли­вого еф­фекту про­поно­вано ( та ре­комен­до­вано ба­гать­ма ви­роб­ни­ками об­ладнан­ня для до­машніх кіно­залів ) рішен­ня від Ecop­ho­ne

 

 

Ціка­ве :

 • Но­вин­ка у саб­ву­феро бу­дуванні - ба­лансні саб­ву­фери для вбу­дован­ня у стіни з сер­тифіка­том THX від BG Ra­dia

Новини