• engeng
 • русрус

Персонал та вакансії


 

Щоб за­ван­та­жити візит­ку - на­тисність на ім'я працівни­ка.

Щоб за­ван­та­жити ре­зюме по­сади - на­тисніть на по­саду.

 


 

Бю­ро аудіо ди­зай­ну та тех­но­логій ро­зум­но­го бу­дин­ку Кон­салтинг та ма­теріали для зву­коізо­ляції приміщень

 

 

 • Аудіо ди­зай­нер , CEO Уль­тра­гори­зонт                                                 Ро­ман Фран­чук

 

 • Ме­нед­жер про­ектів                                                                       Станіслав Бабінсь­кий

 

 


 

ВіддІл ба­гаторівне­вих ав­то­матич­них сис­тем пар­ко­ван­ня ТМ Park­Ma­tik

 

 

 

 • керівник цент­раль­но-ук­раїнсь­ко­го офісу                                             Юрій Пшенічний

 


 

Інста­ляцій­но Сервісна Служ­ба , ІСС ТМ

 

 

 

 

 

 

 • інже­нер Cis­co                                                                                            Во­лоди­мир Грись

 

 • інже­нер IT Mic­ro­soft                                                                                  Ва­силь Зо­тен­ко

 

 • інже­нер IT App­le                                                                                       Та­рас Дмитрів

 

 • інже­нер сервісний                                                                                    Ва­кант­но 

 


 

Бе­кофіс

 

 

 • ме­нед­жер пос­та­чан­ня , логісти­ка                                                        Ля­бах Іри­на
 • комірник                                                                                                      ва­кант­но
 • офіс ме­нед­жер                                                                                            Мар'яна
 • бух­галтер                                                                                       Ціха­новсь­ка Зоя
 • кон­тент ме­нед­жер                                                                                     ва­кант­но
 • водій екс­пе­дитор                                                                               Іваш­ко Ро­ман
 • зав­госп                                                                                    Бо­гус­лавсь­ка Іван­на

 

 

Новини