• engeng
  • русрус

Історія

20.. Ком­панію зас­но­вано.

20.. На­бут­тя юри­дич­но­го ста­тусу під наз­вою "Уль­тра го­ризонт".

20.. За­реєстро­вано тор­го­ву мар­ку "Ма­фон".

2009 Відкрит­тя са­лону Hi­Fi по ву­лиці Ко­перніка 16

2009 Ос­на­щен­ня найбіль­шо­го де­мо стен­да по на­вуш­ни­кам у західній Ук­раїні

2009 Прий­ня­то стра­тегічне рішен­ня про співпра­цю по аудіо-відео меб­лям Spect­ral, Німеч­чи­на

2009 Сер­тифікація спеціалістів по про­ек­ту­ван­ню меблів Spect­ral Ca­tena

2009 Прий­ня­то стра­тегічне рішен­ня про співпра­цю по Hi-Fi аудіо Can­ton, Німеч­чи­на

2009 Ви­готов­ле­но перші настінні віде­окар­ти­ни на базі LED дисп­леїв у співпраці з кіно­режи­сером Та­расом Хімічем

2009 От­ри­мано ста­тус екс­клю­зив­но­го предс­тав­ни­ка ком­панії Парк­матік - дист­ри­буто­ра ме­ханізо­ваних ба­гаторівне­вих паркінгів   Don­gY­ang­Me­nic, Ко­рея 

2010 Ут­во­рен­ня відділу кон­салтин­гу

2010 Виділен­ня в ок­ре­мий підрозділ Інста­ляцій­но Сервісну Служ­бу

2010 Роз­по­чато впро­вад­ження прог­ра­ми влас­но­го ви­роб­ницт­ва Hi­Fi техніки

2010 Інста­ляцій­но Сервісну Служ­бу очо­лила дівчи­на

2010 Прий­ня­то стра­тегічне рішен­ня про співпра­цю з Aco­us­tic.UA - зву­коізо­ляційні та акус­тичні ма­теріали

2010 Прий­ня­то стра­тегічне рішен­ня про співпра­цю по Hi-Fi аудіо Fo­cal JMLab , Франція

2010 Відкрит­тя мо­ноб­рендо­вого са­лону Hi­Fi по ву­лиці Кня­гині Оль­ги 95

2010 Відкри­то офіцій­ну ав­то­ризо­вану точ­ку про­дажу техніки App­le

2010 Сер­тифікація спеціалістів App­le

2010 Сер­тифікація спеціалістів Mo­botix , HD IP віде­онаг­ляд для ро­зум­но­го бу­дин­ку

2011 Прий­ня­то рішен­ня з трьох кла­сової кваліфікації інже­нерів ІСС , Інста­ляцій­но Сервісної Служ­би

2011 Вве­дено по­саду кон­тент ме­нед­же­ра

2011 Вве­дено по­саду ме­нед­же­ра пос­та­чан­ня

2012 Вве­дено в дію єди­ну дис­конт­ну прог­ра­му

2012 Пе­рехід на сис­те­му обліку Han­sa­World En­terp­ri­se

2012 Прий­ня­то стра­тегічне рішен­ня про співпра­цю з Du­ne HD медіап­рогра­вачі, Ізраіль

2012 Зак­риття мо­ноб­рендо­вого са­лону Hi­Fi по ву­лиці Кня­гині Оль­ги 95

2012 Відткри­то точ­ку про­дажу та зап­равки си­фонів га­зуван­ня пит­ної во­ди So­dast­re­am, Ізраіль

2012 Вве­дено по­саду конт­ро­лера якості

2012 Сер­тифікація спеціалістів Lut­ron Ho­meworks QS , підсис­те­ма ке­руван­ня освітлен­ням у ро­зум­но­му бу­дин­ку

2012 Сер­тифікація спеціалістів Elan G! ,  конт­ро­лери ро­зум­но­го бу­дин­ку

2012 Прий­ня­то стра­тегічне рішен­ня про співпра­цю по Hi-End аудіо LINN , Шот­ландія

2012 Сер­тифікація спеціалістів LINN , прог­ра­вачі вінілу LP12 та ме­режеві прог­ра­вачі DSM

2012 Зап­ро­вад­же­но пос­лу­гу з ва­ку­ум­ної мий­ки вініло­вих платівок

2012 Прий­ня­то стра­тегічне рішен­ня про співпра­цю по ком­мерцій­но­му аудіо RCF , Італія

2013 Прий­ня­то стра­тегічне рішен­ня про співпра­цю з So­und­So­und Hi-Fi, дист­ри­буто­ра Dy­na­udio, NAD, Berg­mann

2013 Прий­ня­то рішен­ня пра­цюва­ти ли­ше 5 днів на тиж­день , зустрічі мож­ливі у 6 та 7 за до­мов­ленністтю

2013 Відкрит­тя сервісно­го цент­ру

2015 Зак­риття відділу App­le

2015 Відкрит­тя ма­нуфак­ту­ри Hi-Fi елект­роніки та ка­белів під влас­ною тор­го­вою мар­кою ARF

 

На­разі у ком­панії на­явні 4 ок­ре­мих нап­рямків діяль­ності: Hi­Fi аудіо та відео та тех­но­логії ро­зум­но­го бу­дин­ку, ав­то­елект­роніка, ав­то­мати­зовані ба­гаторівневі паркінги, інста­ляцій­но сервісна служ­ба

 

Новини